You are here

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.1577/85, όπως ισχύει μετά το Ν. 2831/00 (ΓΟΚ): « Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, εντός ή εκτός οικισμού, απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας» . Aυθαίρετη θεωρείται κάθε κατασκευή που εκτελείται : α) Χωρίς οικοδομική άδεια β) Καθ' υπέρβαση υπάρχουσας άδειας Αφορά αυθαίρετες κατασκευές που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος οικοδομικής αδείας, ενώ δεν προβλέποντο από αυτήν. Κατασκευές που γίνονται μετά τη λήξη της αδείας [πχ λόγω ρευματοδότησης, θεωρείται ότι εκτελέστηκαν χωρίς άδεια. γ) Με βάση άδεια που ανακλήθηκε (σύμφωνα με τη Νομολογία, ακόμα και η επί μακρόν διακοπή εργασιών, συνιστά ανάκληση αδείας. Σ' αυτή την περίπτωση, οι κατασκευές δηλώνονται προς ρύθμιση) δ) Κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων Ακόμα κι αν εκδόθηκε άδεια, κατασκευές που εγκρίθηκαν αλλά δεν υπάκουαν στις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο έκδοσής της, θεωρούνται αυθαίρετες . Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΓΟΚ:

 • 18. «Κατασκευή είναι κάθε τεχνικό έργο».
 • 19. «Εγκατάσταση είναι η κατασκευή που χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες».

Άρα, οι αυθαίρετες κατασκευές μπορεί να είναι είτε πολεοδομικού περιεχομένου (παραβάσεις ΓΟΚ), είτε κτιριοδομικού περιεχομένου (παραβάσεις οποιουδήποτε άρθρου του κτιριοδομικού κανονισμού) Προβλέπονται ελάχιστες περιπτώσεις που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας (βλ. άρθρο 22§1 ΓΟΚ). Σε κάποιες εργασίες ή κατασκευές, μπορεί να δοθεί έγκριση με μια απλή αίτηση (έστω και εκ των υστέρων - βλ. Αποφ. 5219/04, ΦΕΚ Δ'114/17-2-04) Η διαπίστωση του αν μία οικοδομή ή κατασκευή είναι νόμιμη ή όχι , αποτελεί αντικείμενο έρευνας Μηχανικού. Ο μηχανικός λοιπόν, αν μια κατασκευή είναι αυθαίρετη αλλά μπορεί να νομιμοποιηθεί, δεν μπορεί να μην την περιγράψει ως αυθαίρετη, αφού σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη Διοίκηση στην άσκηση εξουσίας. Στο άρθρο 24§12 αναφέρεται: «Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ( Ανατρέχοντας πάντα στην Νομοθεσία που ίσχυε κατά την κατασκευή )

 1. Υπερβάσεις ΣΔ, κάλυψης, πρόσθετοι χώροι, αλλαγή χρήσης χώρων, αλλαγές σε διαστάσεις και γενικά ότι έχει σχέση με επιφάνεια.
 2. Υπερβάσεις ΣΟ, ύψους (συνολικά ή ανά όροφο), μεγαλύτεροι εξώστες
 3. Δομικά στοιχεία που δεν περιελήφθησαν στους υπολογισμούς του διαγράμματος κάλυψης ή που, αν και εγκρίθηκαν σε άδειες ή νομιμοποιήσεις, παραβιάζουν κανονισμούς
 4. Αλλαγή όψεων σε σχέση με εγκεκριμένες.
 5. Κατασκευές πάνω από το μέγιστο ύψος

(πχ Ηλιακοί θερμοσίφωνες πάνω από απολήξεις κλιμ/σίων )

 1. Παράνομες επιχώσεις ή παράληψη διαμόρφωσης τελικής στάθμης εδάφους (πχ υπόγεια που έγιναν όροφοι)
 2. Περιφράγματα με συμπαγές ύψος >1.0μ, ειδικά σε Ρ.Γ.
 3. Κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου, παράνομες ή που δεν φαίνονται σε άδειες (πχ πέργκολες, στέγαστρα χώρων στάθμευσης, BBQ)
 4. Διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση ΓΟΚ.
 5. Παραβίαση διατάξεων για ΑΜΕΑ (ράμπες κλπ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ( Ανατρέχοντας πάντα στην Νομοθεσία που ίσχυε κατά την κατασκευή )

 1. Παραβάσεις σχετικές με την ασφάλεια του κτιρίου

(πχ φορτία λειτουργίας, ανοχές ΕΚΩΣ / άρθρο 5§3)

 1. Δόμηση κοντά σε ρέματα χωρίς οριοθέτηση, χωρίς εγκρίσεις (άρθρο 6)
 2. Παραβιάσεις σχετικές με πυροπροστασία (πχ μη πυράντοχες πόρτες / άρθρο 7)
 3. Παραβίαση ελεύθερων υψών χώρων (πχ βοηθητικοί χώροι με ύψος 1.90μ / άρθρο 8)
 4. Έλλειψη Ηχομόνωσης (δηλ/ άρθρο 12)
 5. Παράτυπες σκάλες (πχ με σφηνοειδείς βαθμίδες σε κτίρια γραφείων / άρθρο 13)
 6. Χαμηλά στηθαία (άρθρο 15)
 7. Ελεύθερη απορροή ομβρίων από δώματα και εξώστες (άρθρο 18)
 8. Στενές είσοδοι τροχοφόρων (άρθρο 21)
 9. Ελλιπείς φυτεύσεις (άρθρο 23)
 10. Παραβάσεις κανονισμών στις εγκ/σεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ανελκυστήρα, ηλεκτρισμού (άρθρο 26-30)
 11. Έλλειψη γραμματοκιβωτίων ή κάδου απορριμμάτων (άρθρα 32,33)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ( Ανατρέχοντας πάντα στην Νομοθεσία που ίσχυε κατά την κατασκευή) Παραβάσεις της Νομοθεσίας για τη στάθμευση αυτοκινήτων (κλίση σε ράμπες, επικαλύψεις επεκτάσεων υπογείων, αλλαγή χρήσης, επεκτάσεις υπογείων στον υποχρεωτικό ακάλυπτο, που χρησιμοποιούνται ως είσοδος-έξοδος χώρων στάθμευσης και η οροφή της πλάκας τους υπέρκειται πάνω από 1,50μ από την οριστική στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους [άρθρο 6 ΠΔ 3-8-87, ΦΕΚ Δ' 749]  

Επικοινωνήστε μαζί μας

 
1 Start 2 Complete