ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2016

Ασφαλιστικά επίδειξης εγγράφων για κωδικό ασφαλιστικού συμβούλου που τηρούσε στην interamerican α

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας με την οποία υποχρεώσαμε τον υποθηκοφύλακ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστικής εταιρίας κατά πελάτη μα

Αποφασίζει προσωρινά μέχρι την επανασυζήτηση ,του αιτήματος την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων

Διατηρεί την από 23/4/2015 χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή κατά το πρώτο σκέλος αυτής .

Απαγορεύει προσωρινά τον καθού πατέρα ο οποίος διαμένει στον πρώτο όροφο μεζονέτας να προσεγγίζει

Διατάσσεται η διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια απέλασης αλλοδαπού που στηρίζονταν σε απόφαση

Ανατίθεται προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων και υποχρεώνει προσωρινά το

Επί αιτήσεως περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των εντολέων μας, ιδιοκτητών από κοινού αγροτεμα

Με την από 11-3-2016 Προσωρινή Διαταγή εκδοθείσας υπό Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

Pages